Maak mensenrechten niet strafbaar

 

VTU maakt deel uit van de coalitie Maak mensenrechten niet strafbaar die stelt dat strafbaarstelling van illegaal verblijf buiten proportie en contraproductief is. De coalitie verzet zich tegen de plannen van het kabinet om illegaal verblijf strafbaar te stellen, en om het mensen die zonder verblijfspapieren in dit land hebben gewoond voor altijd onmogelijk te maken om nog legaal verblijf te verkrijgen, zelfs als er nieuwe relevante feiten zijn die dat wel zouden rechtvaardigen.

  

Teken de petitie op: Teken tegen strafbaarstelling illegaal verblijf

 

Kijk ook op http://www.askv.nl/teken_tegen_strafbaarstelling_illegaal_verblijf.html.

 

 

Maak mensenrechten niet strafbaar

 

 

 

Strafbaarstelling illegaal verblijf disproportioneel en contraproductief

Dit kabinet wil illegaal verblijf strafbaar stellen. Ook wil het kabinet het mensen die zonder verblijfspapieren in dit land hebben gewoond voor altijd onmogelijk maken om nog legaal verblijf te verkrijgen, zelfs als er nieuwe relevante feiten zijn die dat wel zouden rechtvaardigen.

De Coalitie Maak mensenrechten niet strafbaar spreekt zich uit tegen deze plannen, die zowel voor kwetsbare groepen als voor de samenleving als geheel negatieve gevolgen zullen hebben.

 

 

1) Strafbaarstelling illegaal verblijf drukt ‘illegale’ migranten ondergronds

Mensen die slechts door hun verblijf in Nederland al strafbaar zijn, zullen contacten met officiële instanties vermijden en zich zo min mogelijk registreren. Illegaal verblijf gaat zich dan – nog meer - ondergronds afspelen. Mensen zullen aarzelen zich te melden bij een school voor hun kinderen, bij een dokter, officiële instanties, enzovoort. Kinderen zullen vaker zonder geboorteakte door het leven gaan. Slachtoffers of getuigen van intimidatie of geweld (op

straat, in arbeidssituaties en seksueel of huiselijk geweld) zullen nog minder geneigd zijn om misstanden te melden bij de politie. De politie zal ze immers niet beschermen, maar vervolgen. Daarmee ondersteunt de minister malafide personen en organisaties, want die hebben hier immers baat bij.

 

2) De bescherming van kwetsbare groepen komt in gevaar

In de plannen rondom de strafbaarstelling lijken enkele bijzonder kwetsbare groepen ‘illegalen’ uitgezonderd te gaan worden, zoals bijvoorbeeld alleenstaande minderjarigen. Maar wanneer strafbaarstelling de norm is, zullen deze mensen dat zelf veelal niet weten, of te overtuigen zijn dat zij tot die uitzondering kunnen gaan horen. De verwarring onder hulpverleners zal eveneens toenemen. Want ondanks de uitspraak van Minister Leers dat het helpen

van mensen zonder geldige verblijfspapieren zonder winstoogmerk niet aangepakt zal worden, blijft de medeplichtigheid in de wetstekst overeind (art 48 lid 2 Sr) en dus zonder meer altijd toepasbaar en dus strafbaar. Het is dan ook niet meer aan minister Leers om te bepalen of het OM al dan niet zal overgaan tot vervolging van deze hulp.

Wij zien het als een verworvenheid, een vorm van fatsoen, dat het gelukt is om internationale afspraken te maken over de bescherming van kwetsbare groepen. Het kabinetsvoorstel is strijdig met het doel van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, het VN-Vrouwenverdrag, het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie en het Europees Verdrag voor de bescherming van de Rechten van de Mens. Verdragen waar Nederland zich door ondertekening aan gecommitteerd heeft. Mensenrechten moeten effectief beschermd worden. Deze regering doet het omgekeerde en plaatst er een barrière van strafbaarheid omheen.

 

3) Het is onwenselijk dat mogelijkheden tot legalisering worden afgesloten

In de afgelopen jaren hebben vele migranten alsnog een kans gekregen hun verblijf te legaliseren door inzet van diverse hulpverlenende organisaties. Ze deden daarbij een beroep op nationale wet- en regelgeving, op internationale mensenrechtenverdragen, alsook op de redelijkheid en billijkheid van de verantwoordelijke bewindspersoon. Als deze mogelijkheid wordt afgesneden, dreigt Nederland mensenrechten te schenden en veroordeelt zij de betrokkenen tot een langdurig leven in de marge.

 

4) Ook voor de samenleving zelf zullen de negatieve effecten toenemen

Minister Donner voorspelde een aantal jaren geleden nog dat door strafbaarstelling illegale vreemdelingen (nog) meer aangewezen zouden worden op overlevingscriminaliteit. Hij voorzag verder een toename van overlast en andere strafbare feiten zoals identiteitsfraude en mensensmokkel.

In het algemeen is de ervaring dat mensen die illegaal in Nederland verblijven, zich verre van wat voor criminaliteit dan ook houden. Zelfs door een rood licht fietsen kan immers al fataal zijn.

Gemeenten voorzien daarentegen wel dat zij nog meer en structureel te maken krijgen met situaties van uitbuiting, overbewoning, mensenhandel. De risico’s voor de volksgezondheid zullen toenemen. Een toename dus van ernstige openbare ordeproblemen, die onder deze omstandigheden vaak een uitvloeisel zijn van uitbuiting door derden en moeilijker bestreden kunnen worden door de onzichtbaarheid van de betrokkenen.

Ook procedures en andere administratieve lasten zullen toenemen. Transacties, vervolging, boetes die niet betaald kunnen worden, vervangende hechtenis; het geheel zal een aanzienlijk beslag leggen op de toch al beperkte capaciteit van politie, rechtbanken en gevangenissen. De extra belasting van de politie zal ten koste gaan van het opsporen en vervolgen van strafbare feiten als diefstal en mishandeling. Zeker voor een kabinet met veiligheid als speerpunt een contraproductieve keuze.

 

5) Strafbaarstelling is ongericht en de vermenging van opsporingsgronden onzuiver

De minister heeft de wens om uitbuiting, mensenhandel en onder meer misbruik door huisjesmelkers tegen te gaan en de Coalitie Maak mensenrechten niet strafbaar roept hem op om de bestaande mogelijkheden daartoe binnen onder meer het strafrecht te gebruiken en om niet juist de slachtoffers via het vreemdelingenrecht verder te verzwakken.

 

6) Strafbaarstelling is disproportioneel en raakt ook legale migranten

Strafbaarstelling is een disproportionele sanctie op migratie. Het criminaliseert elke migrant zonder geldige verblijfspapieren.

Dit beeld van immigranten als criminelen voedt het wantrouwen ten opzichte van alle allochtonen. De relatie tussen autochtone en allochtone Nederlanders komt daarmee nog meer onder druk te staan. Dit is een negatieve bijdrage aan de cohesie in de samenleving.

 

De coalitie Maak mensenrechten niet strafbaar stelt dat het strafbaar stellen van illegaal verblijf een disproportionele en een voor alle betrokken partijen (ook voor burgers en bestuurders) onwenselijke manier is om vreemdelingenbeleid uit te voeren. Het zet basale mensenrechten in de hoek, bedreigt de meest kwetsbare groepen, stimuleert ernstige vormen van uitbuitingscriminaliteit, heeft ernstige gevolgen voor de veiligheid en openbare orde en vergroot de spanningen tussen verschillende groepen.

De coalitie is ervan overtuigd dat respect voor mensenrechten en rechtsstaat niet strijdig is met zorg om een veilige samenleving. Integendeel.